Kiến thức

Ethereum Node và Ethereum client là gì?

Bình Phạm
Các thuật ngữ “Ethereum client” (máy khách Ethereum) và “Ethereum node” thường được sử dụng thay thế cho nhau nhưng có một sự khác biệt. Trong thế giới máy tính, “client” hay máy khách đề cập đến bất kỳ loại phần mềm nào được tải xuống máy tính của bạn và...

Tìm hiểu Ethereum: Sharding là gì?

Bình Phạm
“Sharding” là một phương pháp được đề xuất để chia cơ sở hạ tầng của Ethereum thành các phần nhỏ hơn trong nỗ lực mở rộng mạng lưới. Sharding là gì? “Sharding” là một phương pháp được đề xuất để chia cơ sở hạ tầng của Ethereum thành các phần nhỏ hơn...

Theo dòng thời gian cùng “The Merge”

Bình Phạm
“The Merge” – Sự chuyển đổi của Ethereum sang bằng chứng cổ phần (PoS) là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong tiền điện tử. “The Merge” nhằm mục đích chuyển chuỗi khối Ethereum từ cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc (PoW) hiện tại sang mô hình bằng...